metody badań

I. Najważniejsze testy

 

 1. EPQ-R – Kwestionariusz osobowości Eysencka – diagnoza osoby badanej na skalach: Neurotyzmu, Ekstrawersji, Psychotyzmu oraz Kłamstwa
 2. Test B, Test Matryc Ravena -test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, sprawności umysłowej.
 3. Test Poppelreutera- oceniające skupienie,podzielność,koncentrację uwagi w warunkach presji czasu.

II. Pozostałe testy

 1. FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Osobowości Strelaua
  Diagnozuje 6 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, Wytrzymałość, Aktywność
 2. NEO-FFI – Inwentarz Osobowości- diagnoza na 5 skalach: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność.
 3. Inwentarz stanu cechy i lęku (STAI) – bada poziom lęku jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku jako względnie stałą cechę osobowości.
 4. CISS, IVE – Kwestionariusz oceniające style radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 5. Test R-W – próba szybkości i dokładności działania.
 6. IPSA – Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji.
 7. Test R-W – ocena szybkości i dokładności działania.

III. Aparaty do diagnostyki psychologicznej

Stereometr – umożliwia badanie sprawności widzenia przestrzennego. Miernik Czasu Reakcji prostej i złożonej – określa szybkość reakcji na bodźce świetlne oraz dźwiękowe w sytuacji prostej i złożonej.

Wirometr – bada zdolność do oceny prędkości obrotowej obiektów w ruchu drogowym, decyzyjność.

Pierścień Landolta – określa progu wrażliwości wzrokowej (sprawność widzenia o zmierzchu).

Miernik sprawności sensomotorycznej – bada koordynację wzrokowo-ruchową.

Noktometr – określa czas adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu, odporność wzroku na naświetlenie.

Tablice do Testu Poppelreutera – ocena koncentracji, podzielności i skupienia uwagi.